Kim jest i jaka jest rola doradcy zawodowego w szkole ?

Doradca zawodowy powinien niewątpliwie odgrywać ważną rolę w życiu młodego człowieka. Zatrudnienie doradcy zawodowego owocuje wyposażeniem ucznia w umiejętności pracy w grupie, rzeczywistej oceny własnych zasobów i potencjału. W świetle pojawiających się nowych kompetencji, koncepcji uczenia się przez całe życie i transdyscyplinarności w życiu zawodowym, doradca powinien rozwijać takie kompetencje młodego człowieka jak:

  1. zawodowe;
  2. personalne, bazujące na osobowości i predyspozycjach;
  3. społeczne, przejawiające się między innymi umiejętnością pracy w zespole.

W aspekcie psychologicznym doradca pomaga uczniowi w:

  1. określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
  2. przeprowadzeniu bilansu mocnych stron, potencjału;
  3. rozwijaniu umiejętności z obszaru asertywności czy autoprezentacji;
  4. przygotowaniu ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych jak bezrobocie, ograniczenia zdrowotne uniemożliwiające podjęcie danej pracy;
  5. wykorzystywaniu uzdolnień i talentów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Doradca ma jeszcze jedną rolę – edukatora. Zadaniem jego jest wyposażenie ucznia w wiedzę na temat asertywności, autoprezentacji czy sytuacji stresogennych. Jest to o tyle ważne, aby młody człowiek wchodząc na rynek pracy został pracownikiem pewnym siebie, świadomym swoich mocnych stron.

Bogaci w wiedzę na temat rynku pracy, ofert edukacyjnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych form uczenia się młodzi ludzie z większą pewnością siebie i z przekonaniem będą podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe. Doradca ma towarzyszyć uczniowi w procesie planowania ścieżki zawodowej, odrzucając rolę osoby, która wie najlepiej, jaką ścieżkę młody człowiek winien obrać, ma pobudzać do działania, inspirować, motywować, wyjaśniać na czym polega wartość pracy i jak ważne jest dla komfortu psychicznego i prawidłowego funkcjonowania emocjonalno-społecznego, aby zawód był jednocześnie pasją.

Tamara Sołtysiak,

szkolny doradca zawodowy.