DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zso8.gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci, skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dostępność strony:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowej karcie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-07.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Katarzyna Dąbrowska
adres email: sekretariat@zso8.gliwice.eu
tel.: 32 234 41 13

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.
 • Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające:
Data publikacji strony internetowej: 2021 – 03 – 15
Data ostatniej aktualizacji: 2021 – 03 – 15

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: 44-117 Gliwice, ul. Syriusza 30
Tel.: 32 234 41 13
E-mail: sekretariat@zso8.gliwice.eu

Strona internetowa: www.zso8.gliwice.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach wchodzą dwie placówki Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 19 oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Styczyńskiego. Placówki mieszczą się w jednym budynku.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary monitoringu:

 • Dla interesantów dostępne jest jedno wejście od ulicy Syriusza (główne) – jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (zastosowano pochylnię dla wózków).
 • Dla pracowników dostępne są dwa wejścia:
  • od ulicy Syriusza (główne) – na poziomie terenu, jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 
  • od ulicy Syriusza (boczne) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Szkoła nie posiada wind. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie parteru.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i słowny (tablice informacyjne, pracownik obsługi).
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:
  Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
  Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 • W budynku funkcjonują obszary monitoringu wizyjnego.